Add Listing

Equality

Terjemahan Bahasa Indonesia

Terjemahan:

Kesetaraan

Definisi:

Keadaan setara.

Terjemahan pada Bahasa Melayu:
Kesaksamaan

Takrif:
Perihal saksama (teliti, adil, dan lain-lain), sifat saksama. (Dewan Bahasa dan Pustaka)

Filipino:
Pagkakapantay-pantay

Kahulungan:

Pagsisigurado na ang bawat isa lalo na ang mga grupong naisasantabi at nakararanas ng diskriminasyon ay nakatatanggap ng kanilang karapatan at kagalingan; pagbibigay ng pantay na karapatan at pantay na proteksyon mula sa batas sa mga kasarian, inaapi at pinagsasamantalahang uri, at grupong minorya.

Prev Post
Equal rights
Next Post
Essentialism