Add Listing

Feminism

Terjemahan Bahasa Indonesia

Terjemahan:

Feminisme

Definisi:

Sebuah gerakan sosial, politik, dan ideologis yang bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat.

Terjemahan pada Bahasa Melayu:
Feminisme

Takrif:
Perjuangan hak wanita atas dasar kesaksamaan gender.

Filipino:
Feminismo

Kahulugan:

Kritikal na pagsusuri sa sosyo-ekonomiko, sosyo-politikal, at sosyo-kultural na konteksto ng lipunan upang maunawaan ang pagkakahulma sa mga konsepto ng kasarian, lalo na ng kababaihan. Isa rin itong pagkilos upang baguhin at bakahin ang umiiral na sistema na nagsasamantala at nang-aapi sa kababaihan; kilusang hindi lamang nagsusulong ng pantay na karapatan ng kababaihan kundi lumalaban sa seksismo at patriarkiya (bell hooks).

Prev Post
Feminine
Next Post
Feminist