Add Listing

Inclusive

Terjemahan Bahasa Indonesia

Terjemahan:

Inklusif

Definisi:

Sesuatu yang mendukung inklusi.

Terjemahan pada Bahasa Melayu:
Inklusif

Takrif:
Kumpulan atau organisasi inklusif akan cuba memasukkan pelbagai jenis individu dan melayan semua secara adil dan sama rata: Matlamat kami adalah untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. (Cambridge Dictionary)

Filipino:
Pyudal-patriarchal na ideolohiya

Kahulugan:

Ideolohiyang pinaiiral na ang kababaihan ay mas mababa kaysa kalalakihan at ang tungkulin ng kababaihan ay nakatali sa pag-aalaga sa asawa’t mga anak at pamilya, na ang babae ay dapat pumaloob sa kapangyarihan ng kaniyang asawa at iba pang kalalakihang nasa kanyang paligid.

Prev Post
Inclusion
Next Post
Inclusive language