Add Listing

Coming out

Terjemahan Bahasa Indonesia Terjemahan: Melela Definisi: Tindakan seseorang yang menyatakan identitas gender atau orientasi seksualnya ke orang lain. Terjemahan pada Bahasa Melayu: NONE Filipino: Ladlad / Paglaladlad Kahulugan: Akto o paraan upang ipakilala ang seksuwal/romantikong oryentasyon, pagkakakilanlang pangkasarian, at pangkasariang pagpapahayag sa mga taong malapit o may kaugnayan sa taong naglaladlad.